Lista cuprinzând documentele de interes public, produse şi/sau gestionate,
altele decât cele puse la dispoziţie, din oficiu, potrivit Legii nr. 544/2001


 • Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local
 • Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul municipiului
 • Componenţa nominală a Consiliului Local, inclusiv apartenenţa politică
 • Informări întocmite de Primarul municipiului privind starea economică şi socială a municipiului, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local
 • Rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii municipali precum şi de către viceprimar
 • Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi aplica sancţiuni
 • Lista împuterniciţilor primarului care pot constata contravenţii şi aplica sancţiuni în domeniile de activitate
 • Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan
 • Lista proceselor verbale de constatare a contravenţiilor
 • Documente privind repartizarea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă, precum şi cu privire la închirierea ori concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
 • Propuneri de la cetăţeni
 • Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasamente cu mobilier stradal şi construcţii provizorii
 • Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire eliberate
 • Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor
 • Evidenţa dosarelor de: tutelă, curatelă, asistenţa bolnavilor psihici şi periculoşi, asistenţa socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale
 • Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folos obştesc, precum şi prezenţa lunară la muncă a beneficiarilor de ajutor social
 • Lista de achiziţii publice, servicii, lucrări
 • Listele cu ofertele câştigătoare pentru achiziţii publice, servicii şi lucrări, în conformitate cu Legea nr. 212/2002
 • Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
 • Informaţii privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale, precum şi informaţiile care privesc aplicarea oricăror alte dispoziţii ale O.G. nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate, înfrăţirea cu alte comunităţi din străinătate, programe ale unor vizite bilaterale
 • Informaţii generale pentru cetăţenii străini
 • Lista certificatelor de producător eliberate
 • Informaţii privind activitatea cultural-sportivă desfăşurată pe teritoriul municipiului
 • Relaţii cu O.N.G.-uri, programe ale acestora şi colaborări
 • Informaţii despre programele cu finanţare externă