Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 120
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 173 din 31.08.2023 privind aprobarea achiziţionării de servicii necesare implementării proiectului 'DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMĂNT PREUNIVERSITAR ŞI A UNITĂŢILOR CONEXE DIN MUNICIPIUL FĂLTICENI, JUD. SUCEAVA', finanţat prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - Componenta 15 - Educaţie


Hotărârea nr. 172 din 31.08.2023 privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru 'Întocmire PUZ pentru construire clădiri de locuinţe colective cu regim de înălţime D+P+2E+M. locuri de parcare, loc de joacă, spaţii verzi amenajate, împrejmuire, branşamente utilit& #259;ţi' generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, strada Dumbrava Minunată, f.n., identificat prin nr. cadastral 38953, proprietatea S.C. AS IT CONSTRUCT S.R.L.


Hotărârea nr. 171 din 31.08.2023 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a parcurilor publice din municipiul Fălticeni


Hotărârea nr. 170 din 31.08.2023 privind includerea în Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară


Hotărârea nr. 169 din 31.08.2023 privind stabilirea contravalorii normei de hrană acordată personalului din cadrul Poliţiei Locale Fălticeni începând cu data de 01.09.2023


Hotărârea nr. 168 din 31.08.2023 privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarului construcţiei


Hotărârea nr. 167 din 31.08.2023 privind înfiinţarea unui cabinet stomatologic şcolar în cadrul Colegiului Naţional 'Nicu Gane' Fălticeni


Hotărârea nr. 166 din 31.08.2023 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli în perioada 2023 - 2029, la nivelul Municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 165 din 31.08.2023 privind comasarea unor imobile, proprietatea privată a municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 164 din 31.08.2023 privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren


Pagina 1 din 120
inreg pe pagina:10