Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local
SUBVENTIE LA INCALZIRE
In perioada 1 - 15 octombrie se depun dosarele pentru subventia la incalzire (gaz metan, lemne, electricitate). Pentru apartamente, dosarele se depun la asociatiile de proprietari. Pentru cei care locuiesc la case dosarele se depun la Primaria Falticeni - camera 1, in perioada 1 - 15 octombrie . Orice modificare adusa la dosar sau dosare noi se vor primi intre 1 si 15 a fiecarei luni.

ATENTIE! Nu se va acorda subventie persoanelor care depun la dosar contractele la energie electrica sau gaz metan pe numele persoanelor decedate!

Descarcati cererea pentru subventia la incalzire:

Cerere subventie la incalzire


AJUTOARE PENTRU INCĂLZIREA LOCUINŢEI

IN SEZONUL RECE NOIEMBRIE - MARTIE

1.Temeiul legal al acordării ajutoarelor:

OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială in perioada sezonului rece, modificată şi completată de O.G. nr.27/2013 şi HG 920/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale OUG 70/2011.

Ajutor pentru incalzirea locuintei- masura de sprijin, suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz, din bugetele locale, destinata consumatorilor vulnerabili cu venituri situate pana la un prag stabilit de lege si care are drept scop acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei.

Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie electrica, gaze naturale si lemne, carbuni, combustibili petrolieri.

Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat;

2.Cine poate beneficia de ajutoarele pentru incălzirea locuinţei:

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei.

Familie- sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;

Persoana singura- persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata.

Locuinta de domiciliu sau de resedinta- constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata,

3.Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru incălzirea locuinţei :

Venituri nete lunare/membrude familie

Gaze naturale

- Lei -

Lemne şi Cărbuni

- Lei -

Energie electrică

- Lei -

<155 lei

262

54

240

155,1 lei-210 lei

190

48

216

210,1 lei-260 lei

150

44

192

260,1 lei-310 lei

120

39

168

310,1 lei-355 lei

90

34

144

355,1 lei-425 lei

70

30

120

425,1 lei-480 lei

45

26

96

480,1 lei-540 lei

35

20

72

540,1 lei-615 lei

20

16

48

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de 58 lei.

4.Cine depune cererea: titularul ajutorului pentru incălzirea locuinţei este:

  • proprietarul locuinţei;
  • persoana care a instrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de intreţinere;
  • titularul contractului de inchiriere;
  • alt membru de familie major şi legal imputernicit de proprietar/titular de contract de inchiriere;
  • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au implinit 18 ani.

5. Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

Subvenţie incălzirea locuinţei cu Lemne şi cărbuni

- Cerere tip;

- copie dupa C.I./B.I. a proprietarului sau chiriasului (daca este cazul);

- copie dupa C.I./B.I. pentru toti membrii familiei peste 14 ani;

- copie dupa certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

- Certificat de căsătorie / deces, Hotărare judecătorească de divorţ etc;

- Act proprietate / contract inchiriere / comodat;

- Carte de identitate autoturism / motocicleta;

- Adeverinţa de salariat (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie si adeverinta de venit impozabil de la Administratia financiara pentru toti membri familiei peste 18 ani (care nu frecventeaza nici o forma de invatamant) indiferent daca realizeaza sau nu venituri

- Pentru persoanele care nu realizeaza venituri si nu frecventeaza nicio forma de invatamant, declaraţie notariala data in acest sens

- Daca sunt chiriasi - acte doveditoare constand in: act notarial sau contract de inchiriere inregistrat la administratia financiara

- Certificat fiscal pentru toate persoanele care au peste 18 ani si sunt trecute in cererea de acordare a subventiei

- Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si Bani de liceu

- Dosar cu şină.

Subvenţie incălzirea locuinţei cu Gaze naturale

- Cerere tip;

- ultima factura de la E-ON GAZ;

- copie dupa B.I./C.I. a persoanei pe numele careia este incheiat contractul cu EON;

- copie dupa C.I./B.I. pentru toti membrii familiei peste 14 ani;

- copie dupa certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

- Certificat de căsătorie / deces, Hotărare judecătorească de divorţ etc;

- Act proprietate / contract inchiriere / comodat;

- Carte de identitate autoturism / motocicleta;

- Adeverinţa de salariat (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie si adeverinta de venit impozabil de la Administratia financiara pentru toti membrii familiei peste 18 ani (care nu frecventeaza nici o forma de invatamant) indiferent daca realizeaza sau nu venituri;

- Pentru persoanele care nu realizeaza venituri, declaraţie notariala

- Daca sunt chiriasi - acte doveditoare constand in: act notarial sau contract de inchiriere inregistrat la administratia financiara

- Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si Bani de liceu

- Certificat fiscal pentru toate persoanele care au peste 18 ani si sunt trecute in cererea subventiei

- Daca sunt chiriasi - acte doveditoare constand in: act notarial sau contract de inchiriere inregistrat la Administratia financiara;

- Dosar cu şină.

Subvenţie incălzirea locuinţei cu Energie electrică

- Cerere tip;

- Ultima factura de la E-ON Electrica;

- Copie dupa C.I./B.I. a persoanei pe numele careia este incheiat contractul cu EON;

- copie dupa C.I./B.I. pentru toti membrii familiei peste 14 ani;

- copie dupa certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

- Certificat de căsătorie / deces, Hotărare judecătorească de divorţ etc;

- Act proprietate / contract inchiriere / comodat;

- Carte de identitate autoturism / motocicleta;

- Adeverinţa de salariat (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie si adeverinta venit impozabil de la Administrtia Financiara pentru toti membrii familiei peste 18 ani (care nu frecventeaza nici o forma de invatamant) indiferent daca realizeaza sau nu venituri;

- Pentru persoanele care nu realizeaza venituri, declaraţie notariala

- Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti,

- Daca sunt chiriasi - acte doveditoare constant in: act notarial sau contract de inchiriere inregistrat la Administratia Financiara

- Certificat fiscal pentru toate persoanele care au peste 18 ani si sunt trecute in cererea subventiei;

- Dosar cu şină.

6. Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru incălzirea locuinţei: să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită in componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat.

Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii insoţită de actele care atestă modificarea, in termen de 5 zile de la producerea acestora.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru incălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei


Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative in afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de imprejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp in zona urbană şi 2.000 mp in zona rurală

Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate īn zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate in stare de funcţionare


Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru incălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei.

VERIFICĂRI ŞI SANCŢIUNI

Pentru verificarea veridicităţii datelor inscrise in cererile pentru acordarea ajutorului pentru incălzire primarii au obligaţia de a efectua lunar, la solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor inscrise in cerere pentru cel puţin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru incălzirea locuinţei. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.

In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energie electrica, anchetele sociale se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.

Dacă in urma intocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la incălzirea locuinţei incetează incepand cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează in condiţiile legii.

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

PRECIZARI

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.10.2016 DOSARELE PENTRU SUBVENŢIA LA GAZ METAN, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI LEMNE SE DEPUN LA ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI. PENTRU CEI CARE LOCUIESC LA CASE DOSARELE SE DEPUN LA PRIMĂRIE – CAMERA 1 ÎN PERIOADA 01.10.2015-15.10.2015.

ORICE MODIFICARE ADUSĂ LA DOSAR SAU DOSARE NOI SE VOR PRIMI ÎNTRE 1 ŞI 15 A FIECĂREI LUNI.

in situaţia in care consumatorii vulnerabili indeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru incălzirea locuinţei se face incepand cu luna depunerii cererii.

Nu se primesc dosare de subventie pentru care contractul cu EON Gaz si EON Electrica este al unei persoane decedate.

Subventie 2017-2018

Subventie 2016-2017

Subventie 2015-2016

Subventie 2014-2015

Subventie 2013-2014

 
 
  Primăria Municipiului Fălticeni