Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
Conform art. 136 din O.U.G. nr.57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotarâri pot fi initiate de primar, de consilierii locali sau de catre cetaţeni.

 

Promovarea unui proiect de hotarare poate fi iniţiata de unul sau mai mulţi cetaţeni cu drept de vot, daca acesta este susţinut prin semnaturi de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a unitaţii administrativ - teritoriale.

Listele de susţinatori vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numarul actului de identitate şi semnaturile acestora.

Pentru informaţii suplimentare va puteţi adresa secretarului Consiliului Local Falticeni, dna. Mihaela Busuioc (camera 27, Primaria Municipiului Falticeni).

Vineri, 11.09.2020, ora 16:00, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” Fălticeni, se va desfasura sedinta extraordinara a Consiliului local.

Proiectul ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici (faza SF), a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată, precum şi aprobarea proiectului „REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI ”, în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operaţiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
ARHIVA - proiecte de hotarari 2020

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la nivelul municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata integrală a unei locuinţe ANL situată în municipiul Fălticeni, str. Cuza Vodă, bl. 1A, ap. 15, judeţul Suceava către d-na Dragomir Gabriela - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unor locuinţe ANL către titularii contractelor de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 9, doamnei Vîrvara Mihaela - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în comisia de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia publică deschisă organizată pentru închirierea unei suprafeţe de 11 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în vederea amplasării unui generator electric fix - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal - Întocmire P.U.Z. pentru “Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto şi pietonale, trotuare, sistematizare verticală, amenajări exterioare, reclame luminoase pe faţadă şi în parcare, stâlp publicitar, împrejmuire teren, branşamente la utilităţi şi organizare de şantier, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str. Oborului, FN, identificat prin nr. cadastral 40528, proprietatea S.C. Central Energy Thermal S.R.L.” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarului construcţiei - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Fălticeni a unui bun imobil în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul public al acestuia - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei GRIGORIU ELENA, membru al Partidului Social Democrat - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 30.06.2020- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Stadionului “Tineretului”, situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, în Stadionul “ Constantin Jamaischi” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru anul 2020 personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi unităţilor subordonate finanţate integral din bugetul local - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Fălticeni, str. Republicii, Bl. 19, sc. E, et. 4, ap. 11, domnului Ciubotaru Dumitru Iulian - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarilor construcţiilor - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 40495, respectiv suprafața de 277 m.p. situată pe str. Ana Ipătescu, nr. 253, proprietate privată a Municipiului Fălticeni, în două corpuri de proprietate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a două suprafețe de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugelui local de venituri şi cheltuieli- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului Fălticeni" - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon.
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de exercitare cu caracter temporar a fucţiei publice de conducere de Şef Serviciu Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Fălticeni de către domnul inspector Todică Gabriel - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind pentru modificarea prevederilor HCL nr. 153/15.10.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici, a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, precum şi descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiectul „REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI”, în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operatiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului GRIGORAŞ LIVIU, prin deces - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare, a studiului de fundamentare, a caietului de sarcini și a contractului cadru de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare în Municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea unei locuinţe ANL, situată în municipiul Fălticeni, str. Cuza Vodă, bl. 1A, ap. 53, judeţul Suceava, către d-l Ghenci Andrei - Ionel - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea unei locuinţe ANL situată în municipiul Fălticeni, str. 2 Grăniceri, bl. 51, sc. B, ap. 16, judeţul Suceava către d-na Aftudor – Manolache Aguriţa - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind preluarea în patrimoniul public a bunurilor aferente obiectivelor de investiţii ”Construire grătar canalizare – str. Magazia Gării” şi ”Înlocuire reţea apă – str. Magazia Gării”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a unor imobile situate în municipiul Fălticeni, str. Nada Florilor nr. 83, judeţul Suceava, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului –Clubul Sportiv Municipal Suceava, în domeniul public al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Fălticeni a unor imobile şi stabilirea destinaţiei acestora - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale aferente unor obiective de investitii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei “Reabilitare termică 8 blocuri de locuinţe din Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava”, prin POR, Axa Prioritară 3, Operaţiunea A – Clădiri Rezidenţiale - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne şi aprobarea garantării creditului din venituri proprii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea finanţării achiziţionării aparaturii medicale pentru dotarea obiectivului de investiţie “Noul Spital Municipal Fălticeni” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de scutire de la plata chiriei datorate bugetului local al Municipiului Fălticeni, până la deschiderea anului şcolar 2020- 2021, de către titularii contractelor de închiriere având ca obiect spații comerciale in incinta unităților de învățământ - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional la un contract de concesiune având ca obiect teren din proprietatea privată a Municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarilor construcţiilor - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea suprafeţei de 11 m.p. teren situată pe str.Sucevei, f.n.(zona bl. 115), proprietatea privată a municipiului Fălticeni în vederea amplasării unui generator electric fix - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Restaurare monument istoric – Muzeul Fălticenilor Vasile Ciurea - Municipiul Fălticeni, județul Suceava” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 – 3 la H.C.L. nr. 66/28.04.2020 referitoare la aprobarea documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici, a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, precum şi descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiectul„REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI ”, în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operatiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni, aprobate prin H.C.L. nr. 153/15.10.2018 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară şi a situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 31.03.2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Utilităţi Publice prin transformarea unui post şi transferarea lui la Serviciul de iluminat public - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021 cu rata inflației in procent de 3.8% - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unei suprafețe de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unei suprafeţe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor care apartin Municipiului Fălticeni pe anul 2019.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 153/15.10.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici, a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, precum şi descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiectul„REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI ”, în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operatiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru programul acţiunilor din domeniul culturii în Municipiul Fălticeni pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna FEBRUARIE 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru achiziţionarea de imobile (apartamente/garsoniere) de pe raza municipiului Fălticeni, precum şi aprobarea documentaţiei corespunzătoare - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a managementului Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi completarea prevederilor HCL nr. 28/30.06.2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi a unităţilor subordonate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind transformarea unui post din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a două locuinţe ANL către titularii contractelor de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 5, domnului Muraru Raymond – Dan - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon;
Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la nivelul municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a două suprafețe de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei datorate bugetului local al Municipiului Fălticeni de către agenții economici cărora li s-a suspendat activitatea pe perioada stării de urgență la nivel național - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie – mai 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitanţilor privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna IANUARIE 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială privind serviciile sociale pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titulara contractului de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea statelor de funcţii ale Spitalului Municipal Fălticeni prin transferarea a două posturi de asistenţi medicali de la Compartimentul neonatologie la Secţia Pediatrie - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 180/25.11.2019 pentru aprobarea înfiinţării Direcției de utilități publice, instituție publică de interes local cu personalitate juridical - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal - Întocmire P.U.Z. pentru introducere teren în intravilan în vederea construirii a două locuinţe (P+M)” generat de imobilul situat în judeţul Suceava, extravilanul municipiului Fălticeni, strada Plutonier Ghiniţă, identificat prin nr. cadastral 33617, proprietatea domnului Vasiliu Cristian - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “Întocmire PUZ în vederea construirii a unui cartier cu 10 locuinţe individuale ( S+P+1E), Magazin Mixt (S+P+1E), sistematizare verticală şi organizare de şantier, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, strada Dumbrava Minunată, identificat prin nr. cadastral 33942”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto şi pietonale, trotuare, sistematizare verticală, amenajări exterioare, reclame luminoase pe faţadă şi în parcare, stâlp publicitar, împrejmuire teren, branşamente la utilităţi şi organizare de şantier – prin întocmire PUZ, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str. Oborului, FN, identificat prin nr. cadastral 40528”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţii de urgenţă în anul 2020 iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe sociale între titularii contractelor de închiriere - iniţiator,viceprimar – ing. Constantin Bulaicon;
Proiect de hotărâre privind comasarea corpurilor de proprietate având numerele cadastrale 35625 și 40503, proprietate privată a Municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 38888, respectiv suprafaţa de 45133 m.p. situată pe str.Horticolei(intravilanul Municipiului Fălticeni), în două corpuri de proprietate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Inventarului bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarilor construcţiilor Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre preluarea în patrimoniul public a bunurilor de retur aferente obiectivelor de investiții “Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Fălticeni“ și “Extinderea și reabilitarea de captare și a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Vatra Dornei și Rădăuți” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “Întocmire PUZ în vederea construirii de locuinţe colective(D+P+E+M) cu spaţiu comercial la parter şi împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul Municipiului Fălticeni, str. Buciumeni nr. 3, nr. cadastral 39269 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna DECEMBRIE 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Clubului Copiilor Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Concursului de colectare selectivă “ Participă activ…colectează selectiv” în unităţile de învăţământ din Municipiul Fălticeni – ediţia a VI – a - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru delegarea prin concesiune a activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului gratuit la bazele sportive aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni a Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, a Asociaţiei Clubul Sportiv „Şomuz” Fălticeni şi al Clubului Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor tehnico – economici şi Devizului general pentru obiectivul de investiţii “ Închidere depozit de deşeuri menajere de la Fălticeni, judeţul Suceava”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Programului „Vino cu 20 de PET-uri/Doze de Aluminiu şi poţi planta un copăcel de tuia în faţa casei, în faţa blocului, în faţa şcolii…în Municipiul Fălticeni”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de completare a Registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei în vederea organizării evenimentului pugilistic Memorialul „Mihai Vasilache” – Ediţia a II- a - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.090 lei pentru organizarea şi desfăşurarea unor concursuri şcolare organizate de către Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni, Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni şi Gradiniţa cu Program Prelungit ‘Pinocchio’- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unui spaţiu, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, situat pe str. Maior Ioan nr. 1 - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon;
Proiect de hotărâre privind comasarea corpurilor de proprietate având numerele cadastrale 38333 şi 40478, proprietate privată a Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor aditionale la două contracte de concesiune având ca obiect terenuri din proprietatea privată a Municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea prin procedura de licitaţie publică deschisă a unui imobil constând din constructie si teren aferent, proprietatea privată a municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi unitățile subordonate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de colectare, transport, descărcare a deşeurilor municipale fracţia umedă şi uscată din Municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşuratî în semestrul II al anului 2019.


ARHIVA - proiecte de hotarari 2019

Proiecte de hotarâri decembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri noiembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri octombrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri septembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri august - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iulie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iunie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iunie - sedinta de indata
Proiecte de hotarâri mai - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta de indata
Proiecte de hotarâri aprilie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri februarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta extraordinara

ARHIVA - proiecte de hotarari 2018

Proiecte de hotarâri decembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri noiembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri noiembrie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri octombrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri octombrie - sedinta extaordinara
Proiecte de hotarâri septembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri august - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri august - sedinta extaordinara
Proiecte de hotarâri iulie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iunie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta de indata
Proiecte de hotarâri aprilie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri februarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri februarie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta extraordinara


ARHIVA - proiecte de hotarari 2017

Proiecte de hotarâri decembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri noiembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri octombrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri septembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri august - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iulie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iunie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri aprilie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri aprilie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri februarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta extraordinara
ARHIVA - proiecte de hotarari 2016

Proiecte de hotarâri decembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri noiembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri octombrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri septembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri septembrie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri august - sedinta ordinara vol 1
Proiecte de hotarâri august - sedinta ordinara vol 2
Proiecte de hotarâri august - sedinta ordinara vol 3
Proiecte de hotarâri august - sedinta ordinara vol 4
Proiecte de hotarâri iulie- sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri iulie - sedinta ordinara vol 1
Proiecte de hotarâri iulie - sedinta ordinara vol 2
Proiecte de hotarâri iulie - sedinta ordinara vol 3
Proiecte de hotarâri iunie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri aprilie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri aprilie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri februarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri februarie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta ordinara
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 - initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
Anexe - proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Anexe - proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta extraordinaraARHIVA - proiecte de hotarari 2015
Proiecte de hotarâri decembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri noiembrie - sedinta ordinara
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2016
Proiecte de hotarâri octombrie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri octombrie - sedinta ordinara
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

Proiecte de hotarâri septembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri septembrie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri august - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iulie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iunie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri aprilie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri februarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri februarie - sedinta extraordinara
Anexe proiect de buget venituri si cheltuieli
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta extaordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta extaordinara


ARHIVA - proiecte de hotarari 2014

Proiecte de hotarâri decembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri noiembrie - sedinta ordinara
Anexe proiect rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014
Anexe proiect aprobarea listei de prioritati si a listei de repartizare a locuintelor pentru tineri
Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2015 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
Proiecte de hotarâri octombrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri septembrie - sedinta ordinara
Anexe proiect rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014
Proiecte de hotarâri august - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iulie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iunie - sedinta ordinara
Anexe proiect rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014
Proiecte de hotarâri mai - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri aprilie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri aprilie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta ordinara
Raport privind starea economico – sociala si de mediu a Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Falticeni pe anul 2013
Proiecte de hotarâri februarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie 2014 -sedinta ordinara
ARHIVA - proiecte de hotarari 2013

Proiecte de hotarâri decembrie 2013 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri noiembrie 2013 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri octombrie 2013 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri octombrie 2013 -sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri octombrie 2013 -sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri septembrie 2013 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri septembrie 2013 -sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri august 2013 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iulie 2013 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iunie 2013 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai 2013 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai 2013 -sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri aprilie 2013 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri aprilie 2013 -sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri martie 2013
Proiecte de hotarâri februarie 2013
Proiecte de hotarâri ianuarie 2013ARHIVA - proiecte de hotarari 2012


Proiecte de hotarâri decembrie 2012
Proiecte de hotarâri noiembrie 2012
Proiecte de hotarâri octombrie 2012
Proiecte de hotarâri septembrie 2012
Proiecte de hotarâri august 2012
Proiecte de hotarâri iulie 2012
Proiecte de hotarâri mai 2012
Proiecte de hotarâri aprilie 2012
Proiecte de hotarâri martie 2012
Proiecte de hotarâri februarie 2012
Proiecte de hotarâri ianuarie 2012ARHIVA - proiecte de hotarari 2011

Proiecte de hotarâri decembrie 2011
Proiecte de hotarâri noiembrie 2011
Proiecte de hotarâri octombrie 2011
Proiecte de hotarâri septembrie 2011
Proiecte de hotarâri august 2011
Proiecte de hotarâri iulie 2011
Proiecte de hotarâri iunie 2011
Proiecte de hotarâri mai 2011
Proiecte de hotarâri aprilie 2011
Proiecte de hotarâri martie 2011
Proiecte de hotarâri februarie 2011 - sedinta extraordinara
Anexe - Bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2011
Proiecte de hotarâri ianuarie 2011
ARHIVA - proiecte de hotarari 2010

Proiecte de hotarâri decembrie 2010
Proiecte de hotarâri noiembrie 2010
Proiecte de hotarâri octombrie 2010
Proiecte de hotarâri septembrie 2010
Proiecte de hotarâri august 2010
Proiecte de hotarâri iulie 2010
Proiecte de hotarâri iunie 2010
Proiecte de hotarâri mai 2010
Proiecte de hotarâri aprilie 2010
Proiecte de hotarâri martie 2010
Proiecte de hotarâri februarie 2010
Anexe - Bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2010
Proiecte de hotarâri ianuarie 2010ARHIVA - proiecte de hotarari 2009

Proiecte de hotarâri decembrie 2009
Proiecte de hotarâri noiembrie 2009
Proiecte de hotarâri octombrie 2009
Proiecte de hotarâri septembrie 2009
Proiecte de hotarâri august 2009
Proiecte de hotarâri august 2009 - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri iulie 2009
Proiecte de hotarâri iunie 2009
Proiecte de hotarâri mai 2009
Proiecte de hotarâri aprilie 2009
Proiecte de hotarâri martie 2009
ANEXE BUGET 2009
Proiecte de hotarâri februarie 2009
Proiecte de hotarâri ianuarie 2009


ARHIVA - proiecte de hotarari 2008

Proiecte de hotarâri decembrie 2008
Proiecte de hotarâri noiembrie 2008
Proiecte de hotarâri octombrie 2008
Proiecte de hotarâri septembrie 2008
Proiecte de hotarâri august 2008
Proiecte de hotarâri iulie 2008
Proiecte de hotarâri iunie 2008
Proiecte de hotarâri mai 2008
Proiecte de hotarâri aprilie 2008
Proiecte de hotarâri martie 2008
Proiecte de hotarâri februarie 2008
Proiecte de hotarâri ianuarie 2008


ARHIVA proiecte de hotarari 2007

Proiecte de hotarâri decembrie 2007
Proiecte de hotarâri noiembrie 2007
Proiecte de hotarâri octombrie 2007
Proiecte de hotarâri septembrie 2007
Proiecte de hotarâri august 2007
Proiecte de hotarâri iulie 2007
Proiecte de hotarâri iunie 2007
Proiecte de hotarâri mai 2007
Proiecte de hotarâri aprilie 2007
Proiecte de hotarâri martie 2007
Proiecte de hotarâri februarie 2007
Proiecte de hotarâri ianuarie 2007
 
  Primaria Municipiului Falticeni - e-comunicare / mass-media